SAVEZ MNRO VOJVODINE 

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini

PREDSEDNIK SLAVKA POPIĆ
 Tel.062/731-814
 posao 021/731-814
 e-mail slavkapopic@gmail.com


 SEKRETAR BOJANA ĐURAN 
 Tel.021/444-219 
Savez, 021/6367-016 
stan, mob. 069/1444-219
 e-mail djuran.bojana@gmail.com 


Više o ličnoj karti Saveza mentalno nedovoljno razvijenih osoba Vojvodine možete pročitati ovde

CILjEVI I ZADACI

.CILjEVI I ZADACIČlan 8Savez je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka.Osnovni cilj Saveza je stvaranje uslova za kvalitetan život i aktivnost bez diskriminacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju i kombinovanim smetnjama kao i svakim drugim invaliditetom, primeren njihovim sposobnostima i mogućnostima, podizanje svesti o položaju i pravima, i njihova uključenost u sve vidove društvenog života.Član 9Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Savez se bavi sledećim aktivnostima: -senzibilisanje i informisanje društvene zajednice o pravima i potrebama mentalno nedovoljno razvijenim osobama i drugim osobama sa invaliditetom njihovih porodica, promocija njihovih mogućnosti,-zalaganje i rad na primeni Nacionalne strategije i politike i nacionalnog zakonodavstva u oblasti invalidnosti kao i međunarodnim zakonima i konvencijama i praćenje njihove primene,- unapređenjem kapaciteta lokalnih udruženja, članica Saveza,-savetodavne i edukativne usluge za roditelje,-obuka kadrova za rad sa osobama sa invaliditetom, sa teškoćama u mentalnom razvoju u pružanju usluga,-prikupljanje, obrada i formiranje jedinstvene baze podataka o broju, socijalno-ekonomskom statusu, položaju i potrebama osobama sa teškoćama u mentalnom razvoju i njihovih porodica,-stvara uslove i razvija programe za podršku porodicama i osobama sa teškoćama u mentalnom razvoju za njihovo puno uključenje u život lokalne zajednice po vanistitucionalnim modelima i zapošljavanje u skladu sa mogućnostima,-pomaže stručni i naučno-istraživački rad iz oblasti invalidnosti,-predlaže nadležnim organima donošenje mera i propisa radi proširivanja sistema rehabilitacije i zaštite osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju kojima će se omogućiti potrebni uslovi, odgovorarajući načini školovanja, profesionalno osposobljavanje i socijalna zaštita ovih osoba,-stvara uslove i aktivno radi na ranoj intervenciji i pomoći roditeljima dece sa teškoćama u mentalnalnom razvoju,-pomaže organizovanje zaštite za osoba sa teškoćama u razvoju i invaliditetom, bez roditelja ili staratelja,-putem predavanja, obučavanja, štampe, publikacija, radija i televizije, propagira ideje sprovođenja preventivnih mera za sprečavanje i otkrivanje problema u razvoju ,-aktivno radi na obezbeđenju pristupačnosti i univarzalnom dizajnu,-razvija zajedništvo, sa drugim Udruženjima u AP Vojvodini i Republici Srbiji, ostvarujući programske aktivnosti, 

UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA I UPRAVLjANjE SAVEZOM

UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA I UPRAVLjANjE SAVEZOM
Član 13 Članovi Saveza upravljaju Savezom preko svojih organa.Organi Saveza su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.Savez zastupa i predstavlja predsednik/ca Saveza.Skupština Član 14Skupština je najviši organ Saveza.Skupšinu čine svi članovi udruženja Saveza. Skupštinu po pravu predstavljanja čine predstavnici udruženja i to 25 predstavnika.Skupština punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje polovina članova.Skupština može da bude izborna, radna (tematska) i vanredna.Skupština se redovno sastaje jednom godišnjeVanredna sednica Skupštine se može zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora kao i na inicijativu najmanje 1/3 članova Skupštine.Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.Sednicu skupštine saziva Predsednik/ca Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude izabarano javnim glasanjem na početku sednice.Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.Rad Skupštine je javan, a odluke se donose prostom većinom.Odluke o Statutu , raspolaganju nepokretnom imovinom i kalendaru manifestacija donose se 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova, Izborna skupština se održava svake četvrte godine.Skupština:1.donosi Plan i program rada,2.Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta,3.Usvaja i druga opšta akta Saveza,4.bira i razrešava članove/ce Upravnog odbora,5.bira i razrešava predsednika/cu Saveza, koji je i predsednik Upravnog odbora6.razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj o radu i finansijski izveštaj Upravnog odbora,7.razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj,8.odlučuje o udruživanju u (više) saveze,9.odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Saveza kao i o imovini Saveza,10.odlučuje u Drugom stepenu po žalbama članova. Upravni odbor Član 15Upravni odbor je izvršni organ Saveza koji se stara o sprovođenju ciljeva Saveza koji su utvrđeni ovim Statutom.Upravni odbor ima 9 članova koje bira i razrešava Skupština od kojih je predsednik/ca Asocijacije po funkciji član i predsednik Upravnog odboraMandat članova/ca Upravnog odbora traje čatiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.Upravni odbor:1.rukovodi radom Saveza između dve sednice i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Saveza,2.sprovodi odluke Skupštine,3.priprema i saziva sednice Skupštine,4.upravlja imovinom Saveza,5.podnosi Skupštini izveštaj o svom radu,6.odlučuje o pokretanju postupka izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje 1/3 članova/ca Saveza i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje,7.poverava posebne poslove pojedinim članovima, 8.donosi finansijske odluke,9.odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25 stav 2 Zakona o udružanjima i, po potrebi određuje posebnog zastupnika/cu udruženja za taj postupak,10.daje mišljenje i predloge na zakonske nacrte i duge akte,11.usvaja plan i program rada Saveza,12.obrazuje stalna ili privremena radna tela Saveza,13.odlučuje u prvom stepenu po žalbama, 14.odlučuje i o dugim pitanjima koji nisu u nadležnosti drugih organa.Upravni odbor punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje više od polovine članova/ce a odluke donosi većinom glasova prisutnih čalnova/ica.Radom Upravnog odbora rukovodi Predsednik Upravnog odbora.U hitnim i neodložnim situacijama Upravni odbor se može održati i telefonskim putem, uz obavezu da se sve donete odluke i zaključci na ovakav dogovoren način verifikuju već na sledećoj sednici Upravnog odbora.Zastupnik SavezaČlan 16Predsednik/ca Saveza predstavlja i zastupa Saveza u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca/ke (zastupnik).Predsednik/ca se bira na četiri godine sa pravom ponovnog izbora. Sekretar Saveza Član 17Sekretar Saveza je ovlašćen da u odsustvu Predsednika/ce Saveza zastupa Savez, potpisuje sva finasijska i novčana dokumenta i obavlja tekuće poslove i druge poverene mu zadatke.Sekretara imenuje Upravni odbor na predlog Predsednika Saveza iz redova članova Skupštine.. Sekretar je odgovoran za svoj rad Predsedniku/ci, Upravnom odboru i Skupštini.Nadzorni odborČlan18Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Saveza, i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.Stručna služba SavezaČlan 19Stručne, administrativne, materijalno – finansijske, programske, pomoćne i druge poslove vezane za ispunjenje ciljeva i zadataka Saveza obavlja Stručna služba Saveza. Internim aktom biće regulisan rad i organizacija Stručne službe Saveza.

ČLANSTVO U SAVEZU

ČLANSTO U SAVEZU
Član 10 Članice Saveza mogu biti udruženja građana koja prihvataju ciljeve Saveza, ovaj Statut, bavi se pružanjem podrške osobama sa teškoćama u mentalnom razvoju i osobama sa kombinovanim smetnjama i podržava rad Saveza.Član 11 Odluku o prijemu donosi Upravni odbor Saveza, na osnovu zahteva uz koji se prilaže odluka o stupanju u Savez nadležnog organa podnosioca zahteva, u skladu sa statutom ili drugim osnivačkim aktom podnosioca zahteva, program rada, Statut, rešenje o registraciji i PIB.Udruženje može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju donetu od strane nadležnog organa članice. Članstvo u Savezu može prestati zbog duže neaktivnosti udruženja, prestanka rada udruženja, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Saveza.Odluku o učlanjenju i prestanku članstva donosi Skupština, na obarazloženi predlog Upravnog odbora u roku od 30 dana.Udruženju se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku članstva u Savezu.Član 12 Udruženja Saveza imaju prava i dužnosti da:1.ravnopravno sa drugima učestvuju u ostvarivanju ciljeva Saveza,2.preko svojih delegata učestvuje u odlučivanju na Skupštini, i drugim organima Saveza,3.bira i bude biran u organe Asocijacije,4.bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Saveza,5.da poštuje Statut Saveza,6.da savesno i predano doprinose ostvarivanju ciljeva i usvojenih programskih zadataka Saveza, 7. da obavljaju druge poslove koje im poveri Upravni odbor i Skupština Saveza.

OPŠTE ODREDBE

Član 1Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini (u daljem takstu: Savez) je dobrovoljna, humanitarna, nevladina, nedobitna i nestranačka organizacija , osnovana za teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva i oblasti utvrđenih ovim statutom.Član 2Savez deluje u oblasti unapređenja prava i položaja osoba sa invaliditetom i to sa teškoćama u mentalnom razvoju i kombinovanim smetnjama i njihovih porodica. Član 3Savez je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o udruženjima i ovim Statutom.Član 4Savez okuplja registrovana udruženja koja pružaju pomoć osobama sa invaliditetom, prvenstveno sa teškoćama u mentalnom razvoju, kombinovanim smetnjama i njihovim porodicama.Član 5Naziv Saveza je: Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini.Skraćeni naziv Saveza je:Savez udruženja za pomoć MNRO u AP VojvodiniČlan 6Sedište Saveza je u Novom Sadu u ulici Bulevar oslobođenje 6-8.Savez deluje na teritoriji AP Vojvodine.Član 7Savez ima svoj pečat i štambilj.Pečat je okruglog oblika, standardne veličine, sa sledećim tekstom ispisanim ćiriličnim i latiničnim pismom na srpskom jeziku:Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP VojvodiniU sredini pečata je amblem Saveza koji predstavlja dlan ispružene ruke na kome je slomljen cvet. Štambilj je četvrtastog oblika, standardne veličine, i sadrži istovetan tekst kao pečat, bez amblema, sa dodatkom mesta za broj i datum. Za overavanje finansijskih dokumenata koristi se pečat okruglog oblika prečnika 3cm.

Powered by WebExpress